1. Nghị định số 71/2019/NĐ-CP
Ban hành:30/8/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
2. Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT
Ban hành:29/12/2017

Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
3. Thông tư số 14/2018/TT-BTC
Ban hành:07/02/2018


Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
4. Luật 05/2017/QH14
Ban hành:12/06/2017

Luật Quản lý ngoại thương
5. Thông tư 01/2018/TT-BCT
Ban hành:27/02/2018

Thông tư Quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân
6. Thông tư 02/2018/TT-BCT
Ban hành:27/02/2018

Thông tư Quy định chi tiết danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
7. Nghị định 14/2018/ND-CP
Ban hành:23/01/2018

Nghị định Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
8. Nghị định số 55/2018/NĐ-CP
Ban hành:16/4/2018

Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
9. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
Ban hành:23/04/2018

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
10. Thông tư 09/2018/TT-BNNPTNT
Ban hành:27/9/2018


Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành, liên tịch ban hành