Sơ đồ tổ chức

Ngày đăng: 12/06/2018 Lượt xem 36191

Bộ máy tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật bao gồm: Ban Lãnh đạo Cục, các phòng chức năng: Phòng Bảo vệ thực vật; Kiểm dịch thực vật, Quản lý phân bón, Thuốc bảo vệ thực vật, An toàn thực phẩm và Môi trường, Hợp tác quốc tế và Truyền thông, Kế hoạch, Tài chính, Thanh tra Pháp chế,Văn phòng Cục, Bộ phận thường trực Cục tại thành phố Hồ Chí Minh;


Các đơn vị trực thuộc:  09 Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng và 10 trung tâm: 04 Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng, 02 Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu, 01 Trung tâm Giám định Kiểm dịch thực vật, 02 Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật và 01 Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia.

Download sơ đồ  tại đây


123movies