Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Hoàng Trung
Họp sơ kết tại một số đơn vị      27/0610:16
 Huỳnh Tấn Đạt
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  27/0610:21
 Nguyễn Quý Dương
Họp với một số đơn vị về phòng chống lúa cỏ      27/0611:24
 Lê Văn Thiệt
08:00 - 17:00 Làm việc tại Văn phòng    TP.HCM  27/0610:28
 Nguyễn Thị Thu Hương
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  27/0610:25
123movies