Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Hoàng Trung
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục
   Cuc BVTV  30/0310:31
 Bùi Sĩ Doanh
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục
   Cuc BVTV  30/0310:45
 Nguyễn Quý Dương
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục
   Cuc BVTV  30/0310:47
 Lê Văn Thiệt
08:00 - 17:00 Làm việc tại VP
   TP.HCM  30/0310:52