1. Quyết định số 5085/QĐ-BNN-VP
Ban hành:28/12/2021

Cấp lại Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
2. Quyết định số 5085/QĐ-BNN-VP
Ban hành:28/12/2021

Cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
3. Quyết định số 5085/QĐ-BNN-VP
Ban hành:28/12/2021

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu
4. Quyết định số 5085/QĐ-BNN-VP
Ban hành:28/12/2021

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh
5. Quyết định số 4756/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:12/12/2019

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
6. Quyết định số 4756/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:12/12/2019

Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu
7. Quyết định số 4756/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:12/12/2019

Cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón
8. Quyết định số 4756/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:12/12/2019

Cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón
9. Quyết định số 4756/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:12/12/2019

Gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam
10. Quyết định số 4756/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:12/12/2019

Cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam
123movies