1. Quyết định số: 1181/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:24/04/2024

Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. Quyết định số 1143/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:19/04/2024

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
3. Quyết định số 1143/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:19/04/2024

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. Quyết định số 5085/QĐ-BNN-VP
Ban hành:28/12/2021

Cấp lại Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
5. Quyết định số 5085/QĐ-BNN-VP
Ban hành:28/12/2021

Cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
6. Quyết định số 5085/QĐ-BNN-VP
Ban hành:28/12/2021

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu
7. Quyết định số 5085/QĐ-BNN-VP
Ban hành:28/12/2021

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh
8. Quyết định số 4756/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:12/12/2019

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
9. Quyết định số 4756/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:12/12/2019

Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu
10. Quyết định số 4756/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:12/12/2019

Cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón
123movies