1. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP
Ban hành:03/02/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bƣu chính,viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
2. Nghị định số 19/2020/NĐ-CP
Ban hành:12/02/2020

Nghị định Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hàn hpháp luật về xử lý vi phạm hành chính
3. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP
Ban hành:05/02/2020

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
4. 16/2020/NĐ-CP
Ban hành:03/02/2020

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hànhLuật Quốc tịch Việt Nam
5. 02/VBHN-BNNPTNT


Văn bản hợp nhất về Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
6. Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019
30/12/2019

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luạt sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
7. Nghị định 100/2019/NĐ-CP
30/12/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
8. Thông tư 87/2019/TT-BTC ngày 19/12/2019
19/12/2019

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước
9. Thông tư 27/2019/TT-BTNMT
31/12/2019

Quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của lực lượng Thanh tra tài nguyên và môi trường.


10. Quyết định 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020
03/01/2020

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng chính phủ ban hành