1. Ngị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021
Ban hành:01/04/2021

Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
2. Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/05/2021
Ban hành:17/05/2021

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp
3. Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021
Ban hành:18/3/2021

Thông tư quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, hành hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP
Ban hành:24/05/2021

Sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
5. Nghị định 38/2021/NĐ-CP
Ban hành:29/03/2021

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
6. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP
Ban hành:26/03/2021

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
7. Nghị định số 18/2021/NĐ-CP
Ban hành:11/03/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 09 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành  Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
8. Luật số 66/2020/QH14
Ban hành:11/11/2020

Luật Biên phòng Việt Nam
9. Thông tư số 02/2021/TT-TTCP
Ban hành:22/03/2021

Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dan, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
10. Thông tư 01/2021/TT-TTCP
Ban hành:01/03/2021

Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân