1. Thông tư số 04/2023/TT-BNNPTNT
Ban hành:15/08/2023

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2. Luật số 24/2018/QH14
Ban hành:12/06/2018

Luật An ninh mạng
3. Thông tư số 14/2021/TT-BTP
Ban hành:30/12/2021

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
4. Thông tư số 14/2021/TT-BTP
Ban hành:30/12/2021

5. Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT
Ban hành:18/04/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
6. Thông tư số 01/2023/TT-VPCP
Ban hành:05/04/2023

Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
7. Thông tư số 01/2023/TT-BTP
Ban hành:06/01/2023

Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
8. Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT
Ban hành:13/03/2023

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh
9. Thông tư số 01/2023/TT-BKHĐT
Ban hành:14/04/2023

Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.
10. Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT
Ban hành:25/05/2023

Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương
123movies