1. Thông tư 17/2020/TT-BTC
Ban hành:27/03/2020

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp
2. Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT
Ban hành:29/04/2020

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước
3. Nghị định số 59/2020/NĐ-CP
Ban hành:27/05/2020

Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
4. Nghị định số 57/2020/NĐ-CP
Ban hành:25/05/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu,
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và
Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP
5. Nghị định số 53/2020/NĐ-CP
Ban hành:05/05/2020

Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
6. Thông tư số 30/2020/TT-BTC
Ban hành:17/04/2020

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03//2018 của Chính phủ quy định chi tiết viecj thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định gía tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP
7. Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg
Ban hành:08/04/2020

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
8. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
Ban hành:08/04/2020

Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
9. Nghị Định 35/2020/NĐ-CP
Ban hành:24/3/2020

Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh Tranh
10. Nghị Định 32/2020/NĐ-CP
Ban hành:05/3/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính Phủ về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật