1. Nghị định 128/2020/NĐ-CP
Ban hành:19/10/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong  lĩnh vực hải quan
2. Luật số 61/2020/QH14
Ban hành:17/6/2020

Luật Đầu tư
3. Nghị định 124/2020/NĐ-CP
Ban hành:19/10/2020

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại
4. Nghị định 112/2020/NĐ-CP
Ban hành:28/9/2020

Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
5. Quyết định 27/2020/QĐ-TTg
Ban hành:21/09/2020

Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
6. Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT
Ban hành:09/09/2020

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Full text: https://bitly.com.vn/qSPrx

Phu luc I: https://bitly.com.vn/hBkiv
7. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP
Ban hành:26/8/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
8. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP
Ban hành:13/8/2020

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
9. Luật số 63/2020/QH14


Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành quy phạm pháp luật
10. Thông tư số 13/2020/TT-BCT
18/6/2020

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương