1. Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019
Ban hành:30/12/2019

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luạt sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
2. Nghị định 100/2019/NĐ-CP
Ban hành:30/12/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
3. Thông tư 87/2019/TT-BTC ngày 19/12/2019
Ban hành:19/12/2019

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước
4. Thông tư 27/2019/TT-BTNMT
Ban hành:31/12/2019

Quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của lực lượng Thanh tra tài nguyên và môi trường.


5. Quyết định 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020
Ban hành:03/01/2020

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng chính phủ ban hành
6. Quyết định số 1948/QĐ-LĐTBXH ngày 23/12/2019
Ban hành:23/12/2019

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động thương binh xã hội
7. Thông tư số 52/2019/TT-BGTVT
Ban hành:25/12/2019

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. Nghị định số 04/2020/NĐ-CP
Ban hành:03/01/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
9. Chỉ thị số 117/CT-BNN-BVTV
Ban hành:07/01/2020

10. Nghị định 81 về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Ban hành:11/11/2019