1. Nghị định số 01/2022/NĐ-CP
Ban hành:04/01/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt
2. Nghị định số 07/2022/NĐ-CP
Ban hành:10/01/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi
3. Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT
Ban hành:31/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. Nghị định 134/2021/NĐ-CP
Ban hành:30/12/2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
5. Nghị định số 118/2021/NĐ-CP
Ban hành:23/12/2021

Quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
6. Thông tư số 20/2021/TT-BNNPTNT
Ban hành:28/12/2021

Quy định hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật
7. Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT
Ban hành:27/12/2021

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT
Ban hành:20/12/2021

Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9. Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT
Ban hành:20/12/2021

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10. Nghị định số 111/2021/NĐ-CP
Ban hành:09/12/2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
123movies