1. Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019
Ban hành:27/8/2019

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón
2. Thông tư số 18/2019/TT-BNNPTNT
Ban hành:15/11/2019

Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt
3. Nghị định số 84/2019/NĐ-CP
Ban hành:14/11/2019

Quy định về quản lý phân bón
4. Nghị định số 11/VBHN-BTNMT
Ban hành:25/10/2019

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược,đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
5. Nghị định số 09/VBHN-BTNMT
Ban hành:25/10/2019

Quản lý chất thải và phế liệu
6. Nghị định số 08/VBHN-BTNMT
Ban hành:Hợp nhất 25/10/2019

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
7. Nghị định số 71/2019/NĐ-CP
Ban hành:30/8/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
8. Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT
Ban hành:29/12/2017

Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
9. Thông tư số 14/2018/TT-BTC
Ban hành:07/02/2018


Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
10. Luật 05/2017/QH14
Ban hành:12/06/2017

Luật Quản lý ngoại thương