1. Văn bản h[pj nhất số 19/VBHN-BNNPTNT
Ban hành:27/5/2024

Thông tư Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch
2. Nghị định 56/2024/NĐ-CP
Ban hành:18/05/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
3. Nghị định 55/2024/NĐ-CP
Ban hành:16/05/2024

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
4. Nghị định 48/2024/NĐ-CP
Ban hành:09/05/2024

Ssửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
5. Nghị định 47/2024/NĐ-CP
Ban hành:9/5/2024

Quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khác thác và sử dụng cơ sở dữ kiệu quốc gia
6. Thông tư số 02/2024/TT-BNNPTNT
Ban hành:27/03/2024

Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7. Thông tư số 03/2023/TT-BNNPTNT
Ban hành:01/04/2024

Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8. Nghị định 34/2024/ND-CP
Ban hành:31/03/20-24

Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa
9. Luật số 22/2023/QH15
Ban hành:23/06/2023

Luật Đấu Thầu
10. Nghị định số 23/2024/NĐ-CP
Ban hành:27/02/2024

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.
123movies