1. Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT
Ban hành:20/9/2022

2. Quyết định số 3334/2022/QĐ-BNN-PC
Ban hành:05/09/2022

Ban hành Quy trình xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. Nghị định số 59/2022/NĐ-CP
Ban hành:05/09/2022

Quy định về định danh và xác thực điện tử
4. Nghị định số 55/2022/NĐ-CP
Ban hành:23/8/2022

Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
5. Nghị định số 53/2022/NĐ-CP
Ban hành:15/8/2022

Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
6. Nghị định số 46/2022/NĐ-CP
Ban hành:13/7/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn  nuôi
7. Nghị định số 45/2022/NĐ-CP
Ban hành:7/7/2022

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
8. Nghị định 42/2022/NĐ-CP
Ban hành:24/6/2022

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
9. Nghị định 134/2021/NĐ-CP
Ban hành:30/12/2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
10. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP
Ban hành:30/10/2020

Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
123movies