1. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNNPTNT
Ban hành:10/3/2023

Thông tư về Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
2. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT
Ban hành:10/3/2023

Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
3. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT
Ban hành:10/3/2023

Nghị định Quy định về quản lý phân bón
4. Thông tư 32/TT-BNNPTNT
Ban hành:30/12/2022

Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
5. Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT
Ban hành:30/12/2022

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
6. Thông tư 28/2022/TT-BNNPTNT
Ban hành:30/12/2022

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng
7. Thông tư 20/2022/TT-BNNPTNT
Ban hành:29/12/2022

Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
8. Thông tư 21/2022/TT-BNNPTNT
Ban hành:29/12/2022

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

9. Nghị định 105/2022/NĐ-CP
Ban hành:22/12/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10. Nghị định 130/2022/NĐ-CP
Ban hành:31/12/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CPngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý
phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt
về giống cây trồng và canh tác
123movies