1. Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT
Ban hành:02/02/2024

Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (thay thế Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. Quyết định số 5416/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:18/12/2023

Phê duyệt Đề án Phát triển quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đến năm 2030.
3. Luật số 6/2023/QH15
Ban hành:19/06/2023

Luật Giá
4. Thông tư số 15/2023/TT-BNNPTNT
Ban hành:15/12/2023

Bãi bỏ các thông tư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. Thông tư số 12/2023/TT-BNNPTNT
Ban hành:29/11/2023

Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
6. Thông tư số 11/2023/TT-BNNPTNT
Ban hành:15/11/2023

Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
7. Thông tư số 10/2023/TT-BNNPTNT
Ban hành:15/11/2023

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8. Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT
Ban hành:24/10/2023

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
9. Thông tư số 06/2023/TT-BNNPTNT
Ban hành:12/09/2023

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
10. Nghị định 62/2023/NĐ-CP
Ban hành:18/8/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp.
123movies