1. Nghị định số 85/2019/NĐ-CP
Ban hành:14/11/2019

Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơchế một cửa quốc gia, cơ chế một của ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


2. Quyết định số 4756/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:12/12/2019

Công bố thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
3. Quyết định số 678/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:28/02/2019

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
4. Quyết định số 559/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:19/02/2019

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5. Quyết định 2894/QĐ-BNN-CBTTNS
Ban hành:25/7/2019

công bố thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó bao gồm thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật  và Cấp giấy phép
kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
6. Quyết định sô 2022/2019/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/6/2019
Ban hành:03/06/2019

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7. Quyết định số 3177/QĐ-BNN-QLCL
Ban hành:09/08/2018

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8. Quyết định số 2346/QĐ-BNNPTNT-KHCN
Ban hành:19/06/2018

Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Thủ tục hành chính công nhận tiến bộ kỹ thuật
9. Quyết định số 4441/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:31/10/2017

Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu
10. Quyết định số 4441/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:31/10/2017

Cấp giấy phép nhập khẩu phân bón