1. Quyết định số 4307 /QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:24/10/2016

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu
2. Quyết định số 678/2019/QĐ-BNN-BVTV


Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
3. Quyết định số 678/2019/QĐ-BNN-BVTV


Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
4. Quyết định số 678/2019/QĐ-BNN-BVTV


Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
5. Quyết định số 678/2019/QĐ-BNN-BVTV


Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
6. Quyết định số 678/2019/QĐ-BNN-BVTV


Cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
7. Quyết định số 678/2019/QĐ-BNN-BVTV


Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
8. Quyết định số 678/2019/QĐ-BNN-BVTV


Cấp Giấy chứng nhận buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
9. Quyết định số 4756/2019/QĐ-BNN-BVTV


Cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam
10. Quyết định số 1312/QĐ-BNN-QLCL
22/4/2019

Cấp/ cấp lại/ sửa đổi/ bổ sung Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hành hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn