1. Quyết định số 1312/QĐ-BNN-QLCL
Ban hành:22/4/2019

Cấp/ cấp lại/ sửa đổi/ bổ sung Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hành hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN
Ban hành:6/12/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành , thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và công nghệ
3. Quyết định 2966/QĐ-BNN-KHCN
Ban hành:26/7/2018

Danh mục các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến hoạt động thử nghiệm. kiểm nghiệm, chứng nhận, giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa.
4. Quyết định 1662/QĐ-BKHCN
Ban hành:15/6/2018

Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, chỉ định, kiểm định, chứng nhận
5. Quyết định số 4756/2019/QĐ-BNN-BVTV


Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
6. Quyết định số 4756/2019/QĐ-BNN-BVTV


KIểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu
7. Quyết định số 4756/2019/QĐ-BNN-BVTV


Cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón
8. Quyết định số 4756/2019/QĐ-BNN-BVTV


Cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam
9. Quyết định số 4756/2019/QĐ-BNN-BVTV


Gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam


10. Quyết định số 4756/2019/QĐ-BNN-BVTV


Cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam