1. Quyết định số 238/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:19/01/2021

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. Quyết định 3279/2021/QĐ-BNN-VP ngày 22 tháng 7 năm 2021
Ban hành:22/07/2021

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Nông nghiệp,
Thủy sản, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. Quyết định số 4307 /QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:24/10/2016

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu
4. Quyết định số 678/2019/QĐ-BNN-BVTV


Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
5. Quyết định số 678/2019/QĐ-BNN-BVTV


Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
6. Quyết định số 678/2019/QĐ-BNN-BVTV


Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
7. Quyết định số 678/2019/QĐ-BNN-BVTV


Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
8. Quyết định số 678/2019/QĐ-BNN-BVTV


Cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
9. Quyết định số 678/2019/QĐ-BNN-BVTV


Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
10. Quyết định số 678/2019/QĐ-BNN-BVTV


Cấp Giấy chứng nhận buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
123movies