IPM là Chương trình góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nông dân, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nền sản xuất nông nghiệp bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đã tham gia và thực hiện các hiệp địnhthương mại tự do như EVFTA, AFTA cũng như nhiều hiệp định thương mại khác.Việc tham gia thực hiện các hiệp định thương mại tự do đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản,...