Thông báo kết luận thanh tra số 1568/KL-BVTV-TTPC ngày 19/6/2023 về việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, quản lý phân bón

Ngày đăng: 19/06/2023 Lượt xem 1504
Thực hiện Quyết định thanh tra số 1397KL-BVTV-TTPC ngày 29/5/2023 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật BVTV) về việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, quản lý phân bón, từ ngày 6/6/2023 đến ngày 07/06/2023, Đoàn thanh tra theo quyết định số 1397/QĐ-BVTV-TTPC  đã tiến hành thanh tra tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Cà Mau.

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 07/BC-ĐTT1397 ngày 14/06/2023 của Trưởng đoàn thanh tra, Cục Bảo vệ thực vật đã đưa ra kết luận tại công văn số 1568/KL-BVTV-TTPC ngày 19/6/2023.

Chi tiết nội dung công văn số 1568/KL-BVTV-TTPC ngày 19/6/2023 tham khảo tại đây.

Tin liên quan

123movies