Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Ngày đăng: 16/12/2014 Lượt xem 8766

 

Nghị định được xây dựng theo nội dung Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật giao cho Chính phủ hướng dẫn thi hành phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật; kế thừa những quy định của Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ và Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các quy định pháp luật có liên quan đã được thực tế kiểm nghiệm là phù hợp, có tính khả thi, đồng thời nghiên cứu có chọn lọc kinh nghiệm của một số nước trên thế giới để vận dụng và đưa vào nội dung của Nghị định đảm bảo phù hợp với thực tiễn Việt Nam vừa đảm bảo thực hiện các hiệp định và hiệp ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

 

Nội dung chi tiết Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2014

Tin liên quan

123movies