Quyết định số 1921/QĐ-BNN-BVTV ngày 14/8/2012 về việc công bố TTHC thay thế, bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày đăng: 26/09/2012 Lượt xem 8542

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Nghị đinh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật;

Căn cứ Quyết định 734/QĐ-BNN-BVTV ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đính chính Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính thay thế, 04 thủ tục hành chính bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các Tổng Cục, Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Văn phòng Bộ (Phòng KSTTHC);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Chi cục BVTV các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, VP.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Cao Đức Phát

   

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1921/QĐ-BNN-BVTV ngày 14 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

A. Danh mục thủ tục hành chính thay thế

1

Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

2

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa

Nông nghiệp

Các chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu

3

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Nông nghiệp

Các chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu

4

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu

Nông nghiệp

Các chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu

B. Danh mục thủ tục hành chính bị thay thế

1

Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với những vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại.

-B-BNN-004751-TT

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

2

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa

-B-BNN-203776-TT

Nông nghiệp

Các chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu

3

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (xuất khẩu)

-B-BNN-005349-TT

Nông nghiệp

Các chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu

4

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu

-B-BNN-005362-TT

Nông nghiệp

Các chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu

 

Tin liên quan

123movies