Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật

Ngày đăng: 03/07/2017 Lượt xem 18242

Ngày 24 tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật, thay thế Quyết định số 664/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 4 năm 2014.

Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 2017
123movies