Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật

Ngày đăng: 03/07/2017 Lượt xem 24719

Ngày 11  tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định số 4188/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật, thay thế Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 03 năm 2017.

Quyết định số 4188/QĐ-BNN-TCCB ngày 11 tháng 10 năm 2023
123movies