Nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2011

Ngày đăng: 15/04/2011 Lượt xem 5917

NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2011 ( lần 1)

( Ban hành kèm theo Quyết định số 299 / BVTV – KH ngày 02 tháng 03 năm 2011 của Cục Trưởng Cục BVTV)

TT

Tên đề tài, tiêu chuẩn, quy chuẩn

Đơn vị thực hiện

Thời gian

thực hiện

KP. 2011

(Tr.đồng)

I

Đề tài cấp Bộ

   

750

1.

Nghiên cứu quy trình xử lý hơi nước nóng trừ ruồi đục quả hại xoài xuất khẩu

Trung tâm KDTV sau nhập khẩu II

2011 -2012

750

II

Nhiệm vụ đặc thù, đề tài cơ sở

   

300

1.

Điều tra diễn biến bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, bệnh lùn sọc đen hại lúa và xây dựng biện pháp phòng trừ tổng hợp ở các tỉnh trong vùng khu 4 cũ.

Trung tâm BVTV khu 4

2010-2011

100

2.

Xác định phân bố ký chủ và khả năng lan truyền của virus lùn sọc đen phương nam ở miền Bắc VN.

Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I

2010-2011

100

3.

Theo dõi quy luật phát sinh gây hại của tập đoàn rầy hại thân lúa (rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ) và thiên địch của chúng tại các tỉnh phía Bắc, bước đầu đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp

Trung tâm BVTV phía Bắc

2010-2011

100

III

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường

   

250

1

Đề xuất biện pháp quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại thuộc lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Phòng KDTV

2010-2011

150

2

Xây dựng, ban hành hướng dẫn xây dựng kho lưu chứa thuốc BVTV cần tiêu huỷ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn về phòng chống sự cố và môi trường

Phòng Thanh Tra

2011

100

IV

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

   

1.600

01

Quy trình giám định sâu cánh cứng hại khoai tây Leptinotarsa decemlineata là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật

2011

50

02

Quy trình giám định mọt đục hạt lớn Prostephanus truncatus (Horn.) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật

2011

50

03

Quy trình đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường đối với kẻ thù tự nhiên sử dụng trong phòng trừ sinh học nhập khẩu vào Việt Nam

Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật

2011

130

04

Quy chuẩn kỹ thuật: Quy trình phòng trừ bệnh thán thư (Collectotrichum sp.) hại ớt trên đồng ruộng

Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I

2011

70

05

Quy chuẩn kỹ thuật: Phương pháp phối trộn và xử lý chất nền trồng cây trong khu cách ly kiểm dịch thực vật

Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I

2011

70

06

Quy trình thu thập và xử lý mẫu virus hại lúa

Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I

2011

70

07

Quy chuẩn kỹ thuật: Phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật.

Phòng KDTV

2011

80

08

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Abamectin – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc

2/2011

70

09

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Paraquat –

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc

2/2011

70

10

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Buprofezin – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc

2/2011

70

11

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Zineb –

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc

2/2011

70

12

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Propagite – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc

2/2011

70

13

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Propineb – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam

2/2011

70

14

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Pencycuron – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam

2/2011

70

15

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Tebuconazole – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam

2/2011

70

16

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Diazinon – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam

2/2011

70

17

Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc kích thích sinh trưởng đối với cây vải

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc

2/2011

70

18

Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc điều hoà sinh trưởng đối với cây lúa

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc

2/2011

70

19

Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh Sương mai (Phytophthra infestan) hai cà chua của các thuốc trừ bệnh

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc

2/2011

70

20

Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ cỏ trên đất không trồng trọt

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc

2/2011

70

21

Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh Thán thư (Collecotrichum sp.) hại vải của các thuốc trừ bệnh

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc

2/2011

70

V

Nhiệm vụ khác

   

100

1

Hội thảo phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, cơ quan quản lý.

Phòng KDTV ( 02 Hội thảo/ 02 vùng)

 

50

Phòng BVTV ( 02 Hội thảo/ 02 vùng)

 

50

 

Tổng kinh phí

2.650
( Hai tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng)

 

Tin liên quan

123movies