Các cơ quan trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp của Cục Bảo vệ thực vật

Ngày đăng: 16/05/2013 Lượt xem 24045
Các cơ quan trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp của Cục Bảo vệ thực vật được qui định tại Khoản 3 và khoản 4, Điều 3, Quyết định số 4188/QĐ-BNN - TCCB ngày 11 tháng 10 năm 2023, gồm

- 09 cơ quan quản lý nhà nước về kiểm dịch thực vật tại các tỉnh thành trong vùng phụ trách, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

- 10 đơn vị sự nghiệp, có chức năng thực hiện công tác bảo vệ thực vật tại các tỉnh thành trong vùng phụ trách, thực hiện các dịch vụ về bảo vệ thực vật, phân bón có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động

Nội dung chi tiết:

1. Các cơ quan trực thuộc

2. Các đơn vị sự nghiệp
123movies