Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

Ngày đăng: 11/04/2014 Lượt xem 20486

STT

Nhóm

Hoạt chất

Mã số

Tên tiêu chuẩn

Tình trạng

TC bị thay thế

Ghi chú

1

P

Abamectin

TCVN 9475:2012

Thuốc BVTV chứa hoạt chất abamectin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

2

P

Acetamiprid

TC 07/2001-CL

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất acetamiprid - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

3

H

Acetochlor

TC 08/2003-CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất acetochlor - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

4

H

Alachlor

TC 75/97-CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất alachlor - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

5

F

Albendazole

TC 08/CL:2005

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất albendazole - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

6

H

Ametryn

TCCS 36: 2012/BVTV

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất ametryn - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

7

P

Amitraz

TC 06/2001-CL

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất amitraz - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

8

H

Atrazine

TCVN 10161:2013

Thuốc BVTV chứa hoạt chất atrazine - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

TC 09/2002-CL

 

9

P

Azadirachtin

TCVN 8383:2010

Thuốc BVTV chứa hoạt chất azadirachtin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

10

F

Azoxystrobin

TC 02/CL:2006

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất azoxystrobin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

11

P

Bacillus thuringgiensis (Bt)

TCCS 09: 2010/BVTV

Thuốc BVTV chứa vi khuẩn Bacillus thuringgiensis - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm

 

 

 

12

P

Beauveria bassiana Vuill.

TCCS 40: 2012/BVTV

Thuốc BVTV chứa nấm Beauveria bassiana Vuill. - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm

 

 

 

13

H

Bensulfuron methyl

TC 109/2000-CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất bensulfuron methyl - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

14

H

Bentazone

TC 06/2003-CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất bentazon - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

15

F

Bismerthiazol (saikuzuo)

TCCS 37: 2012/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất bismerthiazole (saikuzuo) -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

16

H

Bispyribac-sodium

TC 115/2000-CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất bispyribac sodium - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

17

Ro

Brodifacoum

TC 90/98 – CL

Thuốc trừ chuột chứa hoạt chất brodifacoum - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

18

Ro

Bromadiolone

TC 100/99 - CL

Thuốc trừ chuột chứa hoạt chất bromadiolone - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

19

P

Buprofezin

TCVN 9477:2012 

Thuốc BVTV chứa hoạt chất buprofezin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

20

H

Butachlor

TC 08/CL:2006

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất butachlor - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

21

P

Carbaryl

TCCS 72:2013/ BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất carbaryl - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

TC 68/96 CL

 

22

F

Carbendazim

TC 10/CL:2007

Thuốc BVTV chứa hoạt chất carbendazim -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

23

P

Carbosulfan

TCCS 65:2013/ BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất carbosulfan - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

TC 112/2000-CL

 

24

P

Cartap hydrochloride

TCVN 8380: 2010

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất cartap hydrochloride - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

25

P

Chlorfenapyr

TC 07/2002- CL

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất chlorfenapyr - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

26

P

Chlorantraniliprole

TCCS 10:2010/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất chlorantraniliprole - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

27

P

Chlorpyrifos ethyl

TCCS 30: 2011/ BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất chlorpyrifos ethyl- yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

28

P

Chromafenozide

TC 09/CL:2006

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất chromafenozide - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

29

H

Clefoxydim (Profoxydim)

TC 02/2002-CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất clefoxydim - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

30

P

Clothianidin

TC 10/CL:2006

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất clothianidin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

31

F

Copper citrate

TC 05/CL:2007

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất copper citrate -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

32

F

Copper hydrocide

TCVN 10157:2013

Thuốc BVTV chứa hoạt chất copper hydroxide -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

TC 110/2000-CL

 

33

F

Copper oxychloride

TCVN 10158:2013

Thuốc BVTV chứa hoạt chất copper oxychloride -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

TC 111/2000-CL

 

34

F

Copper sulfate

TCVN 10159:2013

Thuốc BVTV chứa hoạt chất copper sulfate -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

TC 06/CL:2004

 

35

F

Cuprous oxide (Copper oxide)

TCVN 10160:2013

Thuốc BVTV chứa hoạt chất cuprous oxide -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

36

H

Cyclosulfamuron

TC 113/2000-CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất cyclosulfamuron - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

37

P

Cyfluthrin

TC 94/98- CL

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất cyfluthrin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

38

P

Cyfluthrin beta

TCCS 64:2013/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất beta cyfluthrin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

TC 116/2000-CL

 

39

H

Cyhalofop butyl

TC 01/CL:2004

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất cyhalofop butyl - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

40

P

Cyhalothrin gamma

TC 01/CL:2005

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất gamma cyhalothrin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

41

P

Cyhalothrin lambda

TC 07/CL:2007

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất lambda cyhalothrin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

42

F

Cymoxanil

TC 09/CL:2005

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất cymoxanil -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

43

P

Cypermethrin

TCCS 06:2006

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất cypermethrin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

44

P

Cypermethrin alpha

TCVN 8979:2011

Thuốc BVTV chứa hoạt chất alpha cypermethrin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

45

P

Cypermethrin beta

TC 08/CL:2004

Thuốc BVTV chứa hoạt chất beta cypermethrin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

46

F

Cyproconazole

TC 04/2002 - CL

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất cyproconazole -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

47

P

Cyromazine

TC 08/2001 - CL

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất cyromazine - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

48

H

Dalapon

TC 20/89-CL

Thuốc trừ cỏ dalapon 85% bột tan trong nước

 

 

 

49

P

Deltamethrin (Decamethrin)

TCVN 8750:2011

Thuốc BVTV chứa hoạt chất deltamethrin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

50

P

Diafenthiuron

TCCS 38: 2012/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất diafenthuiron - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

51

P

Diazinon

TCVN 9483:2012

Thuốc BVTV chứa hoạt chất diazinon - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

TC14/07-CL

 

52

F

Difenoconazole

TC 03/2003 - CL

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất difenoconazole -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

53

P

Dimethoate

TCVN 8382:2010

Thuốc BVTV chứa hoạt chất dimethoate - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

54

F

Dimethomorph

TC 11/CL:2006

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất dimethomorph - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

55

F

Diniconazole

TC 03/2002-CL

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất diniconazole - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

56

P

Dinotefuran

TC 12/06 - CL

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất dinotefuran - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

57

H

Diuron

TC 96/98-CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất diuron - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

58

F

Edifenphos

TC 12/CL:2007

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất edifenphos - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

59

P

Emamectin Benzoate

TCCS 66:2013/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất emamectin benzoate - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

TC 07/CL:2004

 

60

F

Epoxiconazole

TC 05/CL:2006

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất epoxiconazole - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

61

P

Esfenvalerate

TC 01/CL:2008

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất esfenvalerate - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

62

F

Ethaboxam

TCCS 12:2010/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất ethaboxam -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

63

P

Ethiprole

TC 01/CL:2007

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất ethiprole - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

64

H

Ethoxysulfuron

TC 93/98-CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất ethoxysulfuron - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

65

F

Fenbuconazole

TCCS 11:2010/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất fenbuconazole -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

66

P

Fenitrothion

TC 11/CL:2007

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất fenitrothion - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

67

P

Fenobucarb

TCVN 8983:2011

Thuốc BVTV chứa hoạt chất fenobucarb - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

68

F

Fenoxanil

TCCS 3:2009/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất fenoxanil -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

69

H

Fenoxaprop-P-ethyl

TC 01/2002-CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất fenoxapro-P-ethyl - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

70

P

Fenpropathrin

TC 89/98-CL

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất fenpropathrin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

71

P

Fenpyroximate

TC 04/CL:2006

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất fenpyroxymate - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

72

P

Fenvalerate

TC 13/CL:2007

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất fenvalerate - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

73

P

Fipronil

TC 05/2002 – CL

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất fipronil - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

74

H

Fluazifob butyl

TC 01/2001-CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất fluazifop butyl - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

75

P

Flubendiamide

TCCS 42:2012/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất flubendiamide - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

76

F

Flusilazole

TCVN 8386:2010 (*)

Thuốc BVTV chứa hoạt chất flusilazole -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

77

F

Folpet

TC 04/2001-CL

Thuốc trừ nấm bệnh chứa hoạt chất folpet -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

78

F

Fosetyl aluminium

TC 05/2004-CL

Thuốc trừ nấm bệnh chứa hoạt chất fosetyl-aluminium -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

79

Re

Gibberellic acid

TC 10/2002-CL

Thuốc kích thích chứa hoạt chất gibberellic acid - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

80

H

Glyphosate

TCCS 1:2009/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất glyphosate - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

81

F

Hexaconazole

TCVN 8381:2010

Thuốc BVTV chứa hoạt chất hexaconazole -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

82

Re

Hymexazole

TCCS 73:2013/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất hymexazole -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

83

H

Imazapic

TC 03/CL:2004

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất imazapic - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

84

H

Imazosulfuron

TC 02/CL:2004

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất imazosulfuron - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

85

P

Imidacloprid

TC 07/CL:2006

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất imidacloprid - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

86

P

Indoxacarb

TC 03/CL:2005

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất indoxacarb - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

87

H

Iodosulfuron methyl sodium

TC 03/CL:2007

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất iodosulfuron methyl sodium - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

88

F

Iprodione

TC 74/97-CL

Thuốc BVTV chứa hoạt chất iprodion -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

89

F

Iprovalicarb

TC 05/2003-CL

Thuốc trừ nấm bệnh chứa hoạt chất iprovalicarb - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

90

P

Isoprocarb

TC 31-89

Thuốc trừ sâu mipcin 20% dạng nhũ dầu

 

 

 

91

F

Isoprothiolane

TCVN 8749:2011

Thuốc BVTV chứa hoạt chất isoprothiolane -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

92

H

Isoxaflutole

TCVN 8387:2010

Thuốc BVTV chứa hoạt chất isoxaflutole -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

93

F

Kasugamycin

TCCS 21: 2011/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất kasugamycin -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

94

P

Lufenuron

TC 06/2002 – CL

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất lufenuron - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

95

F

Mancozeb

TCCS 2:2009/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất mancozeb -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

96

H

MCPA

TC 30/89

Thuốc trừ cỏ MCPA 80% dạng bột tan trong nước

 

 

 

97

H

Mefenacet

TC 04/2004 – CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất mefenacet - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

98

F

Metalaxyl

TCCS 4:2009/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất metalaxyl -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

99

F

Metalaxyl-M

TCCS 06:2009/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất metalaxyl-M -yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

100

S

Metaldehyde

TC 09/CL:2004

Thuốc trừ ốc sên chứa hoạt chất metaldehyde - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

101

P

Metarhizium anizopliae (Ma)

TCCS 41: 2012/BVTV

Thuốc BVTV chứa nấm Metarhizium anizopliae (Ma) - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm

 

 

 

102

P

Methidathion

TC 95/98 – CL

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất methidathion - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

103

P

Methomyl

TCVN 8388:2010

Thuốc BVTV chứa hoạt chất methomyl - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

104

P

Methoxyfenozide

TC 13/CL:2006

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất methoxyfenozide - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

105

F

Metiram complex

TC 04/2003-CL

Thuốc trừ nấm bệnh chứa hoạt chất metiram complex-yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

106

H

Metolachlor

TC 104/99 – CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất metolachlor - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

107

F

Metominostrobin

TCVN 8384:2010

Thuốc BVTV chứa hoạt chất metominostrobin-yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

108

H

Metribuzin

TC 106/99 – CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất metribuzin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

109

H

Metsulfuron methyl

TC 103/99 – CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất metsulfuron methyl - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

110

F

Myclobutanil

TCCS 43: 2012/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất myclobutanil-yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

111

P

Naled

TC 32/89

Thuốc trừ sâu naled 90% dạng nhũ dầu

 

 

 

112

S

Niclosamide

TC 05/CL:2005

Thuốc trừ ốc chứa hoạt chất niclosamide - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

113

F

Ningnanmycin

TCCS 7:2008/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất ningnanmycin-yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

114

P

Nitenpyram

TCCS 74:2013/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất nitenpyram-yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

115

P

Novaluron

TC 02/CL:2007 

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất novaluron - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

116

H

Oxadiargyl

TC 01/CL:2006

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất oxadiargyl - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

117

F

Oxolinic acid

TCVN 10164:2013

Thuốc BVTV chứa hoạt chất oxolinic acid - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

10TCN 504-2002

 

118

H

Oxyfluorfen

TC 06/CL:2007

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất oxyfluorfen - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

119

Re

Paclobutrazole

TC 14/CL: 2006

Thuốc kích thích sinh trưởng chứa hoạt chất paclobutrazole - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

120

H

Paraquat dichloride

TCVN 9476:2012

Thuốc BVTV chứa hoạt chất paraquat dichloride - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

121

F

Pencycuron

TCVN 9481:2012 (*)

Thuốc BVTV chứa hoạt chất pencycuron-yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

122

H

Pendimethalin

TC 09/2003-CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất pendimethalin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

123

H

Penoxsulam

TC 04/CL:2007

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất penoxsulam - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

124

P

Permethrin

TCCS 31: 2011/ BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất permethrin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

125

P

Phenthoate (Dimefenthoate)

TCVN 10163:2013

Thuốc BVTV chứa hoạt chất phenthoate - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

TC 80/98 – CL

 

126

P

Phosalone

TC 77/97 – CL

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất phosalone - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

127

P

Pirimicarb

TC 04/CL:2005

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất pirimicarb - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

128

P

Prochloraz

TCCS 45:2012/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất prochloraz-yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

129

P

Profenofos

TC 08/CL:2007

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất profenofos - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

130

H

Propanil

TCVN 10162:2013

Thuốc BVTV chứa hoạt chất propanil - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

10 TCN 434/2001

 

131

P

Propargite

TCVN 9479:2012

Thuốc BVTV chứa hoạt chất propargite - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

132

F

Propiconazole

TCCS 22: 2011/ BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất propiconazole-yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

133

F

Propineb

TCVN 9480:2012

Thuốc BVTV chứa hoạt chất propineb-yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

134

H

Propisochlor

TCVN 8385:2010

Thuốc BVTV chứa hoạt chất propisochlor - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

135

P

Pymetrozine

TCCS 13:2010/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất pymetrozine - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

136

P

Pyraclostrobin

TCCS 44:2012/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất pyraclostrobin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

137

H

Pyrazosulfuron ethyl

TCCS 32: 2011/ BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất pyrazosulfuron ethyl - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

138

H

Pyribenzoxim

TC 03/CL:2006

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất pyribenzoxim - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

139

P

Pyridaben

TC 02/2003 – CL

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất pyridaben - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

140

P

Quinalphos

TC 01/2003 – CL

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất quinalphos - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

141

H

Quinclorac

TC 114/2000 – CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất quinclorac - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

142

H

Quizalofop-P-Ethyl

TC 07/2003- CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất quizalofop-P-ethyl - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

143

P

Rotenone

TCCS 6:2008/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất rotenone - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

144

H

S – Metolachlor

TC 10/CL:2005

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất S-metolachlor - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

145

H

Simazine

TC 35/89

Thuốc trừ cỏ simazin 50% dạng bột thấm nước - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

146

P

Spinosad

TC 02/CL:2005

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất spinosad - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

147

F

Sulfur

TCVN 8984:2011

Thuốc BVTV chứa hoạt chất sulfur-yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

148

F

Tebuconazole

TCVN 9482:2012

Thuốc BVTV chứa hoạt chất tebuconazole-yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

149

F

Tecloftalam

TC 07/CL:2005

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất tecloftalam-yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

150

F

Tetraconazole

TC 06/CL:2005

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất tetraconazole - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

151

P

Thiacloprid

TCCS 5:2009/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất thiacloprid - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

152

P

Thiamethoxam

TCCS 67:2013/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất thiamethoxam - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

TC 03/2001-CL

 

153

H

Thiobencarb (Benthiocarb)

TC 61/95 – CL

Thuốc trừ cỏ saturn 50% dạng nhũ dầu

 

 

 

154

F

Thiodiazole copper

TCCS 5:2008/BVTV

Thuốc BVTV chứa hoạt chất thiodiazole copper-yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

155

F

Thiophanate methyl

TCVN 8751:2011

Thuốc BVTV chứa hoạt chất thiophanate methyl-yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

156

P

Thiosultap Sodium (nereistoxin)

TC 09/CL:2007

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất thiosultap sodium (nereistoxin) - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

157

P

Tralomethrin

TC 99/99 – CL

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất tralomethrin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

158

H

Triasulfuron

TC 02/2001 – CL

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất triasulfuron - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

159

P

Trichlofon

TC 15/CL:2007

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất trichlorfon - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

160

F

Trichoderma spp.

TCCS 39: 2012/BVTV

Thuốc BVTV chứa nấm Trichoderma spp. - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm

 

 

 

161

F

Tricyclazole

TC 08/2002-CL

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất tricylazole - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

162

F

Trifloxystrobin

TC 02/CL:2008

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất trifloxystrobin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

163

F

Zineb

TCVN 9478:2012

Thuốc BVTV chứa hoạt chất zineb-yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

 

    164     TCCS135:2014/BVTV Thuốc BVTV – Yêu cầu kỹ thuật      

 

Ghi chú: - P: thuốc trừ sâu     - F: thuốc trừ bệnh    - H: thuốc trừ cỏ    - Re: thuốc điều hòa sinh trưởng  

               - S: thuốc trừ ốc     - Ro: thuốc trừ chuột

Tin liên quan