Danh sách quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã ban hành từ năm 2007-2010

Ngày đăng: 02/05/2011 Lượt xem 2105

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 2007 - 2008 -2009-2010

1

Quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc BVTV phòng trừ sâu và nhện hại cây trồng

2007

15

chuyển đổi từ TCN

 

QCVN 01-1: 2009/BNNPTN

QĐ số 55/2009/TT-BNNPTNT

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xử lý vật liệu đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế.

2007

15

chuyển đổi từ TCN

 

QCVN 01-2: 2009/BNNPTN

QĐ số 55/2009/TT-BNNPTNT

3

KDTV – Phư­ơng pháp kiểm tra các loại hạt xuất nhập khẩu và quá cảnh

2008

15

chuyển đổi từ TCN

 

QCVN 01-23:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

4

KDTV - Ph­ương pháp kiểm tra cây xuất nhập khẩu và quá cảnh

2008

15

chuyển đổi từ TCN

 

QCVN 01-22:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

5

KDTV – Phư­ơng pháp kiểm tra củ, quả XNK và quá cảnh

2008

15

chuyển đổi từ TCN

 

QCVN 01-21:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

6

Kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ bä xÝt h¹i lóa cña c¸c thuèc trõ s©u

2008

15

chuyển đổi từ TCN

 

QCVN 01-15:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

7

Kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ bÖnh b¹c l¸ h¹i lóa cña c¸c thuèc trõ bÖnh

2008

15

chuyển đổi từ TCN

 

QCVN 01-14:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

8

Quy trình giám định rệp sáp vảy là đối tư­ợng KDTV của Việt Nam

2008

15

chuyển đổi từ TCN

 

QCVN 01-18:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

9

Quy trình KD côn trùng thiên địch nhập khẩu.

2008

15

chuyển đổi từ TCN

 

QCVN 01-16:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

10

Quy trình KD nhập khẩu giống cây có múi

2008

20

chuyển đổi từ TCN

 

QCVN 01-17:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

11

Quy chuẩn kỹ thuật xác định dịch hại kiểm dịch thực vật thuộc diện điều chỉnh của Việt Nam

2008

35

 

XD mới

QCVN 01-20:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

12

Quy chuẩn về Quy trình khử trùng bằng phương pháp xông hơi .

2008

35

 

XD mới

QCVN 01-19:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

13

Sinh vật gây hại cây trồng - phương pháp
điều tra phát hiện

2009

30

 

XD mới

QCVN 01-38: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

14

Cây thông và phi lao - phuơng pháp
điều tra phát hiện sinh vật gây hại

2009

50

 

XD mới

QCVN 01-37: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định bệnh cây hương lúa Balansia oryzeasative
Hashioka – là đối tượng KDTV của Việt Nam

 

20

chuyển đổi từ TCN

 

QCVN 01-33: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định tuyến trùng Ditylenchus dipsaci và

Ditylenchus destructor - là đối tượng KDTV của Việt Nam

2009

20

chuyển đổi từ TCN

 

QCVN 01-34: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định tuyến trùng Tuyến trùng Golobodera pallida ( Stone,1973) Bhrens,1975 và G.rostochinenesis – là đối tượng KDTV của Việt Nam

 

20

chuyển đổi từ TCN

 

QCVN 01-35: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về quy trình kiểm dịch nấm có ích trong khu cách ly KDTV


 

2009

30

 

XD mới

QCVN 01-32: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

19

Phân tích nguy cơ đối với dịch hại là cỏ dại từ nước ngoài vào Việt Nam

 

30

 

XD mới

QCVN 01-36: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ rầy hại lúa

     

XD mới

QCVN 01-29: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

21

Quy chẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ sâu đục thân hại lúa

     

XD mới

QCVN 01-30: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

22

Quy chẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ nhện gié ( Steneotarsonemus spinki Smiley) hại lúa

     

XD mới

QCVN 01-31: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

23

Quy trình giám định mọt thóc Sitophilus granarius L là đối tư­ợng KDTV Việt Nam

2010

25

   

QCVN 01-107/BNNPTNT; Số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

24

Quy trình giám định mọt cứng đốt và mọt da vệ thận là đối tư­ợng KDTV Việt Nam (10TCN 949: 2006)

2010

25

   

QCVN 01-105/BNNPTNT; Số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

25

Quy trình giám định mọt to vòi Caulophilus oryzae là đối tư­ợng KDTV Việt Nam

2010

25

   

QCVN 01-106/BNNPTNT; Số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

26

Quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Bactrocera là đối tư­ợng KDTV Việt Nam (10TCN 957:2006)

2010

25

   

QCVN 01-109/BNNPTNT; Số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

27

Quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Ceratitis là đối tư­ợng KDTV Việt Nam (10 TCN 962:2006)

2010

25

   

QCVN 01-110/BNNPTNT; Số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

28

Quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Anastrepha là đối tư­ợng KDTV Việt Nam (10 TCN 949: 2006)

2010

25

   

QCVN 01-108/BNNPTNT; Số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

29

Quy chuẩn về Quy trình xử lý quả tươi bằng hơi nước nóng diệt ruồi đục quả

2010

70

   

QCVN 01-115/BNNPTNT; Số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

30

Quy chuẩn về Quy trình xử lý vật thể thuộc diện KDTV bằng biện pháp chiếu xạ

2010

70

   

QCVN 01-117/BNNPTNT; Số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

31

Quy trình điều tra giám sát rệp sáp hại giống cây trồng nhập nội trong khu cách ly kiểm dịch thực vật và biện pháp xử lý

2010

70

   

QCVN 01-111/BNNPTNT; Số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

32

Quy trình xử lý cây cành ghép, mắt ghép trong kiểm dịch thực vật

2010

70

   

QCVN 01-114/BNNPTNT; Số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

33

Quy trình kiểm dịch cây quả hạch nhập khẩu trong điều kiện cách ly

2010

70

   

QCVN 01-113/BNNPTNT; Số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

34

Quy trình xử lý nhện hại trên cây giống nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật

2010

70

   

QCVN 01-116/BNNPTNT; Số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

35

Điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại cây ăn quả có múi

2010

70

   

QCVN 01-119/BNNPTNT; Số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

36

Điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại cây chè

2010

70

   

QCVN 01-118/BNNPTNT; Số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

37

Phương pháp xử lý nhà kính, nhà lưới sử dụng trong công tác Kiểm dịch thực vật

2010

30

 

Tin liên quan