Danh sách tiêu chuẩn quốc gia đã ban hành từ năm 2007-2010

Ngày đăng: 10/01/2011 Lượt xem 2160

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 2007- 2008 -2009 -2010

STT

Tên Tiêu chuẩn quốc gia

Năm thực hiện

Kinh phí

thực hiện

(Tr. đồng)

Chuyển đổi từ TCN

Xây dựng mới

Quyết định ban hành

1

Nguyên liêu và thành phẩm thuốc BVTV – Phương pháp thử tính chất lý hoá

2007

 

chuyển đổi từ TCN

 

TCVN 8050: 2009 QĐ số 85/QĐ-BKHCN ngày 20/5/2009

2

Gạo – Xác định đa dư lượng thuốc BVTV- Phương pháp sắc kí khí

2007

 

chuyển đổi từ TCN

 

TCVN 8049: 2009 QĐ số 85/QĐ-BKHCN ngày 20/5/2009

3

Thuốc BVTV có chứa hoạt chất Cypermethrin - Phương pháp xác định hàm lượng và hoạt chất.

2008

15

chuyển đổi từ TCN

 

TCVN 8143: 2009 QĐ số 1804/QĐ-BKHCN ngày 31/8/2009

4

Thuốc BVTV có chứa hoạt chất Cholothaonil- Phương pháp xác định hàm lượng và hoạt chất.

2008

15

chuyển đổi từ TCN

 

TCVN 8145: 2009 QĐ số 1804/QĐ-BKHCN ngày 31/8/2009

5

Pretilaclor -Phương pháp xác định hàm lượng và hoạt chất.

2008

15

chuyển đổi từ TCN

 

TCVN 8144: 2009 QĐ số 1804/QĐ-BKHCN ngày 31/8/2009

6

Rau: Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Chlorothalonil – Phương pháp sắc kí khí

2008

10

chuyển đổi từ TCN

 

TCVN 8318: 2010 QĐ số 384/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2010

7

Rau - Quả: Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 2,4-D -Phương pháp sắc kí khí

2008

10

chuyển đổi từ TCN

 

TCVN 8322: 2010 QĐ số 384/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2010

8

Chè: Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Chlerpyrifos - Phương pháp sắc kí khí

2008

10

chuyển đổi từ TCN

 

TCVN 8321: 2010 QĐ số 384/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2010

9

Rau -Quả: Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Flusilazole - Phương pháp sắc kí khí

2008

10

chuyển đổi từ TCN

 

TCVN 8323: 2010 QĐ số 384/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2010

10

Rau - Quả: xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Cymoxanil - Phương pháp sắc kí khí

2008

10

chuyển đổi từ TCN

 

TCVN 8324: 2010 QĐ số 384/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2010

11

Rau - Qua: Xác định đa dư lượng thuốc BVTV - Phương pháp sắc kí khí

2008

10

chuyển đổi từ TCN

 

TCVN 8319: 2010 QĐ số 384/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2010

12

Chè, cà phê -Xác định đa dư lượng hoạt chất thuốc BVTV – Phương pháp sắc kí lỏng - khối phổ

2008

30

 

XD mới

TCVN 8320: 2010 QĐ số 384/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2010

13

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất Cartap – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2009

30

chuyển đổi từ TCN

 

TCVN 8380: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010

14

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất Dimethoete – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2009

30

chuyển đổi từ TCN

 

TCVN 8382: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010

15

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất Hexaconazole – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2009

30

chuyển đổi từ TCN

 

TCVN 8381: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010

16

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất Methomyl – Yêu câu kỹ thuật và phương pháp thử

2009

60

 

XD mới

TCVN 8388: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010

17

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất Flusilazole – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2009

60

 

XD mới

TCVN 8386: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010

18

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất Azadirachtin – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2009

50

 

XD mới

TCVN 8383: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010

19

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất Propisochlor – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2009

50

 

XD mới

TCVN 8385: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010

20

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất Metominostrobin – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2009

50

 

XD mới

TCVN 8384: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010

21

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất Isoxaflutole – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2009

50

 

XD mới

TCVN 8387: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010

22

Rau và quả - Xác định dư lượng thuốc BVTV Abamectin – Phương pháp sắc khí lỏng khối phổ.

2008

   

XD mới

TCVN 9018: 2011 QĐ số 4065/QĐ – BKHCN ngày 30/12/2011

23

Rau và quả - Xác định dư lượng thuốc BVTV Imidacloprid – Phương pháp sắc khí lỏng khối phổ.

2008

   

XD mới

TCVN 9019: 2011 QĐ số 4065/QĐ – BKHCN ngày 30/12/2011

24

Rau và quả - Xác định dư lượng thuốc BVTV Matrine – Phương pháp sắc kí khí.

2008

   

XD mới

TCVN 9020: 2011 QĐ số 4065/QĐ – BKHCN ngày 30/12/2011

25

Rau và quả - Xác định dư lượng thuốc BVTV Azoxystrobin – Phương pháp sắc kí khí.

2008

   

XD mới

TCVN 9021: 2011 QĐ số 4065/QĐ – BKHCN ngày 30/12/2011

25

Thuốc BVTV chứa hoạt chất isoprothiolane-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Thuốc

       

TCVN 8749: 2011 QĐ số /QĐ – BKHCN ngày /2011

26

Thuốc BVTV chứa hoạt chất deltamethrin -Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

       

TCVN 8750: 2011 QĐ số /QĐ – BKHCN ngày /2011

27

Thuốc BVTV chứa hoạt chất thiophanate methyl-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

       

TCVN 8751: 2011 QĐ số /QĐ – BKHCN ngày /2011

28

- Thuốc BVTV chứa hoạt chất alpha-cypermethrin -Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

       

TCVN 8752: 2011 QĐ số /QĐ – BKHCN ngày /2011

29

Thuốc BVTV chứa hoạt chất fenobucarb-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

       

TCVN 8983: 2011 QĐ số QĐ – BKHCN ngày /2011

30

Thuốc BVTV chứa hoạt chất sulfur-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

Tin liên quan