Đại hội Đảng cấp cơ sở của Cục Bảo vệ thực vật
      Hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Cục Bảo vệ thực vật đã chuẩn bị đầy đủ và thực hiện nghiêm túc kế hoạch triển khai công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ Cục lần...