Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT Sửa dổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Ngày đăng: 21/09/2022 Lượt xem 1149
Ngày 20/9/2022, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã ký ban hành Thông tư số 1/2022/TT-BNNPTNT Sửa dổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Trong đó, Thôgn tư gômg các Điều sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT về quản lý thuốc Bảo vệ thực vật, Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT Quy định về trình tự, thủ tụ cáp giấy Chứng nhận hành nghề xử lý vật thể kiểm dịch thực vật và Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, vật nuôi, nguồn gen giống cây trồng, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhạp khảu vào Việt Nam. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung chi tiết.
.

Tin liên quan

123movies