Quyết định số 1297/QĐ-BNN-BVTV ngày 31/5/2012

Ngày đăng: 25/09/2012 Lượt xem 5573

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

Căn cứ Thông tư số 18/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số qui định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành, 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 07 thủ tục hành chính bị thay

thế, 03 thủ tục hành chính mới thay thế tương ứng, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                              BỘ TRƯỞNG

- Văn phòng Chính phủ
(Cục Kiểm soát TTHC);
- Văn phòng Bộ
(Phòng Kiểm soát TTHC);
- Cổng Thông tin điện tử BNN & PTNT
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh,                                                                Cao Đức Phát
thành phố trực thuộc TW;
- Như điều 2;
- Lưu VP, BVTV.


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI BỔ SUNG
HOẶC THAY THẾ/BỊ HUỶ BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC
PHẠM VICHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1297 /QĐ-BNN-BVTV ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI
BAN HÀNH/SỬA ĐỔI BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HUỶ BỎ
HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I . Thủ tục hành chính cấp trung ương

A. Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung (08 TTHC)

1

Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật.

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

2

Cấp giấy chứng nhận gia hạn đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

3

Chuyển nhượng sản phẩm đã đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

4

Thay đổi nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

5

Thay đổi tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật.

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

6

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh, vận chuyển nội địa.

Nông nghiệp

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu

7

Kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu.

Nông nghiệp

Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc, phía Nam

8

Kiểm định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Nông nghiệp

Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc, phía Nam

B. Danh mục TTHC bị thay thế (7 TTHC)

1

Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung phạm vi sử dụng, liều lượng, cách sử dụng) –B-BNN-115064-TT.

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

2

Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung hàm lượng hoạt chất) –B-BNN-115127-TT.

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

3

Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung dạng) –B-BNN-115199-TT.

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

4

Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để bổ sung tên thương mại) –B-BNN-115722-TT.

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

5

Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký chính thức) –B-BNN-115905-TT.

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

6

Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký hỗn hợp) –B-BNN-115915-TT).

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

7

Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký mục đích sử dụng mới) –B-BNN-115937-TT.

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

 

C. Danh mục TTHC mới thay thế tương ứng (3 TTHC)

1

Cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

2

Đăng ký chính thức thuốc bảo vệ thực vật.

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

3

Đăng ký bổ sung thuốc bảo vệ thực vật.

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

 

D. Danh mục TTHC bị bãi bỏ (01 TTHC)

1

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu -B-BNN-005370-TT

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

II. Thủ tục hành chính cấp địa phương

A

Danh mục TTHC mới ban hành (01 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Đ.vị thực hiện

1

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc BVTV.

Nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Sở uỷ quyền.

Quyết định số 1297/QĐ-BNN-BVTV ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tin liên quan

123movies