Mục tiêu của bảo vệ thực vật là : Ngày 24 tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật, thay thế Quyết định số 664/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 4 năm 2014.
Ông Hoàng Trung - Cục Trưởng

Ông Hoàng Trung - Cục Trưởng

Ông Nguyễn Quý Dương - Phó cục trưởng

Ông Nguyễn Quý Dương - Phó cục trưởng

Ông Bùi Sĩ Doanh - Phó cục trưởng

Ông Bùi Sĩ Doanh - Phó cục trưởng

Ông Lê văn Thiệt - Phó cục trưởng

Ông Lê văn Thiệt - Phó cục trưởng

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Ngày 24 tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật, thay thế Quyết định số 664/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 4 năm 2014.


TỔ CHỨC BỘ MÁY

Các phòng chức năng của Cục Bảo vệ thực vật có trách nhiệm giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, thuốc BVTV, phân bón, an toàn thực phẩm và môi trường và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi cả nước. Bộ máy quản lý của Cục có 09 phòng, Văn phòng Cục và bộ phận thường trực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

Các phòng tham mưu

Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị sự nghiệp

123movies