Nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2012

Ngày đăng: 08/03/2012 Lượt xem 4853

NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2012 ( lần 1)
( Ban hành kèm theo Quyết định số 206 BVTV – KH ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Cục Trưởng Cục BVTV)

TT

Tên đề tài, tiêu chuẩn, quy chuẩn

Đơn vị thực hiện

Thời gian
thực hiện

KP. 2011
(Tr.đồng)

I

Đề tài cấp Bộ

   

1.250

1.

Nghiên cứu quy trình xử lý hơi nước nóng trừ ruồi đục quả hại xoài xuất khẩu

Trung tâm KDTV sau nhập khẩu II

2011 -2012

750

2.

Nghiên cứu xác định dịch hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại kiểm dịch của Việt Nam

Phòng Kiển dịch thực vật

2012 - 2014

500

II

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

   

220

1.

Quy trình giám định bọ trĩ cam Scirtothrips aurantti Fau là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật

2012

70

2.

Quy trình lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu trong kiểm dịch thực vật

Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật

2012

50

3.

Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh thán thư gây hại ớt của các thuốc trừ bệnh

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc

2012

      50

4.

Thuốc Bảo vệ thực vật chứa hoạt chất oxolinic acid – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc

2012

50

 

Tổng kinh phí

1.470
( Một tỷ bốn trăm bẩy mươi triệu đồng)

 

Tin liên quan

123movies