Hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI góp phần đảm bảo an ninh lương thực, tăng cường khả năng thích ứng của nông dân với biến đổi khí hậu và tính bền vững của môi trường
12
123movies