Công văn số: 3663/KL-BVTV-TTPC Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, quản lý phân bón

Ngày đăng: 22/11/2022 Lượt xem 1207
Thực hiện quyết định thanh tra số: 3256/QĐ-BVTV-TTPC ngày 24/10/2022 cria Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ thực vật và phân bón từ ngày 31/10/2022 đến ngày 4/11/2022, Đoàn thanh tra theo
Quyết định số: 3256/QĐ-BVTV-TTPC đã tiến hành thanh tra tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đắk Lắk.
Xét báo cáo kết quả thanh tra số 07/BC-ĐTT3256 ngày 10/11/2022 Trưởng đoàn thanh tra Cục Bảo vệ thực vật kết luận thanh tra. Xem chi tiết tại công văn số: 3663/KL-BVTV-TTPC.

Tin liên quan

123movies