Thông báo kết luận thanh tra số 1888/KL-BVTV-TTPC ngày 26/7/2023 về việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, quản lý phân bón

Ngày đăng: 31/07/2023 Lượt xem 1167
Thực hiện Quyết định thanh tra số 1523KL-BVTV-TTPC ngày 13/6/2023 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật BVTV) về việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, quản lý phân bón, từ ngày 27/6/2023 đến ngày 28/06/2023, Đoàn thanh tra theo quyết định số 1523/QĐ-BVTV-TTPC  đã tiến hành thanh tra tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An.


Xét báo cáo kết quả thanh tra số 07/BC-ĐTT1523ngày 12/07/2023 của Trưởng đoàn thanh tra, Cục Bảo vệ thực vật đã đưa ra kết luận tại công văn số 1888/KL-BVTV-TTPC ngày 26/7/2023.


Chi tiết nội dung công văn số 1888/KL-BVTV-TTPC ngày 26/7/2023 tham khảo tại đây.

Tin liên quan

123movies