Công văn số 369/QLCL-CL1 về việc mời tham dự "Hội nghị về xử lý các vướng mắc kỹ huật, thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Trung Quốc"

Ngày đăng: 31/03/2022 Lượt xem 1606
Ngày 01/04/2022, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổ chức "Hội nghị về xử lý các vướng mắc kỹ huật, thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Trung Quốc". Nội dung chi tiết công văn số 369/QLCL-CL1 ngày 28/3/2022 về việc tổ chức Hội nghị.

Đường link họp: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTc0ODc5ZjAtYWIwNS00OGE2LThmOGMtNDE3NzkxMzg0ZTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215ef5c60-1249-418b-9004-d5141e87aadd%22%2c%22Oid%22%3a%2216e0d24b-2090-40df-8594-52c27a909bd2%22%7d

Tin liên quan

123movies