Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp năm 2013

Ngày đăng: 02/07/2013 Lượt xem 6665

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
Năm 2013STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I

Thuốc bảo vệ thực vật

 

1

Cấp lại giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

 

2

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

 

3

Đăng ký cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

 

4

Đăng ký chính thức thuốc bảo vệ thực vật

 

5

Đăng ký bổ sung thuốc bảo vệ thực vật

 

6

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

 

7

Thay đổi nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

 

8

Chuyển nhượng tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật

 

9

Thay đổi tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật

 

10

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

 

11

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

 

12

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

 

13

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

 

14

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

15

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

16

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

II

Kiểm dịch thực vật

 

1

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể quá cảnh

 

2

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể xuất khẩu

 

3

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể tái xuất khẩu

 

4

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể nhập khẩu

 

III

An toàn thực phẩm

 

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả

 

2

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả

 

3

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè

 

4

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè

 

Mẫu 09 Danh mục thủ tục lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vậtSTT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trang

1

Cấp lại giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

 

2

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

 

3

Đăng ký cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

 

4

Đăng ký chính thức thuốc bảo vệ thực vật

 

5

Đăng ký bổ sung thuốc bảo vệ thực vật

 

6

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

 

7

Thay đổi nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

 

8

Chuyển nhượng tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật

 

9

Thay đổi tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật

 

10

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

 

11

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

 

12

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

 

13

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

 

14

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

15

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

16

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 


Mẫu 09: Danh mục thủ tục lĩnh vực kiểm dịch thực vậtSTT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể quá cảnh

 

2

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể xuất khẩu

 

3

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể tái xuất khẩu

 

4

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể nhập khẩu

 Mẫu 09: Danh mục thủ tục lĩnh vực an toàn thực phẩm

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả

 

2

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả

 

3

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè

 

4

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè

 

Tin liên quan

123movies