Quyết định số 5416/QĐ-BNN-BVTV Phê duyệt Đề án Phát triển quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đến năm 2030

Ngày đăng: 19/12/2023 Lượt xem 1747
Triển khai Quyết định số 3592/QĐ-BNN-BVTV ngày 23/09/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch hành động thúc đẩy ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực của Việt Nam giai đoạn 2022-2030, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung đã ký ban hành Quyết định số 5416/QĐ-BNN-BVTV  ngày 18/12/2023 Phê duyệt Đề án Phát triển quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đến năm 2030.
Mục tiêu của đề án là để tăng cường sức khỏe cây trồng, nâng cao khả năng phòng chống sinh vật gây hại và chống chịu tốt với điều kiện bất thuận của thời tiết, nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học.

Đề án có 7 nhiệm vụ sau:
1. Tăng cường nguồn lực phát triển IPHM
2. Nâng cao nhận thức về IPHM
3. Xây dựng tài liệu hướng dẫn về IPHM
4. Rà soát, lồng ghép IPHM trong các quy hoạch, chiến lược và chương trình, đề án có liên quan.
5. Xây dựng chỉ tiêu đánh giá và định mức kinh tế- kỹ thuật
6. Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ IPHM
7. Xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng IPHM trong sản xuất

Chi tiết nội dung Quyết định số 5416/QĐ-BNN-BVTV ngày 18/12/2023 tham khảo tại đây.Tin liên quan

123movies