Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

Ngày đăng: 30/05/2023 Lượt xem 2068
Ngày 13/03/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh. Ban hành kèm theo Thông tư này 05 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh, bao gồm:

1. QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất;

2. QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;

3. QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

4. QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

5. QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2023. 

Nội dung chi tiết Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT tại đây.

Tin liên quan

123movies