Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 t

Ngày đăng: 30/05/2023 Lượt xem 1480
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, 2. Bổ sung các Điều 5a, 5b, 5c, 5d, 5đ, 5e, 5g, 5h, 5i, 5k sau Điều 5 và ban hành kèm theo danh mục các mâux văn bản sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh.

Nội dung chi tiết của Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại đây.

Tin liên quan

123movies