Công nhận 04 quy trình quản lý tổng hợp bọ xít muỗi trên các cây trồng điều, chè, bơ và cây cà phê chè

Ngày đăng: 05/12/2022 Lượt xem 2616

Nội dung quyết định số 3782/QĐ-BVTV-KH về công nhận 04 quy trình quản lý tổng hợp bọ xít muỗi trên các cây trồng điều, chè, bơ và cây cà phê chè.
Phụ lục về 04 quy trình quản lý tổng hợp bọ xít muỗi gây hại trên các cây trồng: điều, chè, bơ và cây cà phê chè tại Lâm Đồng và các vùng phụ cận sau:
- Quy trình 1: “Quy trình quản lý tổng hợp bọ xít muỗi (Helopeltis theivora) hại cây điều tại Lâm Đồng và phụ cận”. Mã hiệu: TBKT 01-116: 
2022/BVTV.
- Quy trình 2: “Quy trình quản lý tổng hợp bọ xít muỗi (Helopeltis theivora) hại cây bơ tại Lâm Đồng và phụ cận”. Mã hiệu: TBKT 01-117: 
2022/BVTV.
- Quy trình 3: “Quy trình quản lý tổng hợp bọ xít muỗi (Helopeltis theivora) hại cây cà phê chè tại Lâm Đồng và phụ cận”. Mã hiệu: TBKT 01-118: 
2022/BVTV.
- Quy trình 4: “Quy trình quản lý tổng hợp bọ xít muỗi (Helopeltis theivora) hại cây chè tại Lâm Đồng và phụ cận”. Mã hiệu: TBKT 01-119: 
2022/BVTV

Tin liên quan

123movies