Thông báo mẫu Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật mới của Đài Loan

Ngày đăng: 12/01/2023 Lượt xem 2636
Ngày 11/01/2023, Cục Bảo vệ thực vật ban hành văn bản số 95/BVTV-KD về việc thông báo mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
(KDTV) mới của Đài Loan. Theo đó, kể t
ừ ngày 01/12/2022, Cục phòng dịch Kiểm dịch Động thực vật (BAPHIQ), Ủy ban Nông nghiệp - Viện Hành chính Đài Loan bổ sung thêm mã QR (QR code) trên Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu và tái xuất khẩu của Đài Loan.
Mã QR nằm ở phía trên bên trái của Giấy chứng nhận KDTV xuất khẩu và tái xuất khẩu cho phép kiểm tra thông tin và tính hợp lệ của Giấy chứng nhận.

Nội dung chi tiết của công văn số 95/BVTV-KD ngày 11/01/2023
Mẫu Giấy kiểm dịch thực vật xuất khẩu


Mẫu Giấy kiểm dịch thực vật tái xuất

Tin liên quan

123movies